Belgian   |   Danish   |   Dutch   |   French   |   German   |   Italian   |   Polish   |   Portugese   |   Spanish
  Other links in this category
  1.    De Jura Studerendes Retshjælp - Odense

  De Jura Studerendes Retshjælp er en frivillig organisation af jurastuderende ved Syddansk Universitet i Odense, der tilbyder gratis retshjælp til private.  2.    Patent- og Varemærkestyrelsen

  Patent- og Varemærkestyrelsen udsteder patenter samt registrerer varemærker, brugsmodeller og design.  3.    Retlig kvalitet i digital forvaltning - bidrag til en systemudviklingsmetode

  Ph.d afhandling af Hans Christian Spies, Retsvidenskabeligt Institut.  4.    IT-retten.dk

  Netbaseret udgave af Professor Mads Bryde Andersens lærebogsfremstilling.  5.    Nettets Gratis Retshjælp

  Juridisk Brevkasse, Retshjælpen drives af praktiserende advokater.  6.    Familieadvokaten

  Få hjælp i den juridiske brevkasse, bestil dokumenter eller læs om hverdagens jura.  7.    Retssal.dk

  Retshjælp, juridisk information, bibliotek og ugens emne.  8.    Elsa Denmark

  De europæiske jurastuderendes forening.  9.    Synopsis

  Emneinddelt oversigt over juridisk litteratur. Dele af databasen kræver abonnement. Med beregningsprogrammer, formularer, lovsamling og forkortelser.  10.    Arbejdsdirektoratet

  Samlingen af love, bekendgørelser, vejledninger, meddelelser, domme og rundskrivelser omkring arbejdsløshedsforsikring.  11.    Corporate Governance

  Officiel organ om god selskabsledelse i Danmark  12.    Justitsministeriet

  Varetager opgaver vedrørende justitsvæsen, herunder politi- og anklagemyndighed, retsvæsen og kriminalforsorg.  13.    Statstidende

  I Statstidende findes lovpligtig information med retsvirkning for borgere, virksomheder og myndigheder, tinglysninger, samt frivillige offentliggørelser som fx stillingsopslag fra offentlige institutioner  14.    Det Danske Voldgiftsinstitut

  Regler for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut  15.    Civilstyrelsen

  Med afdelinger for fonde, fri proces, retsinformation og erstatningsnævn.  16.    Kong Christian Den Femtis Danske Lov af 1683

  Præsentation, og uddrag af de 6 bøger. Også Kongeloven af 1665.  17.    Hegnsloven

  Oplysning om naboproblemer vdr. hegn til myndigheder og private: Orientering om regler, formular til sager, retspraksis, lovtekst, om Kommenteret hegnslov og kurser.  18.    Det Kongelige Bibliotek: Jura

  Nationalt hovedfagbibliotek for fagets kilder, på papir og elektroniske.  19.    Dansk og international jura

  Omfattende linksamling ved Poul Anders Thybo.  20.    Københavns Universitet: Det Juridiske Fakultets Bibliotek

  Betjener primært forskere ved det juridiske fakultet og jurastuderende ved københavns Universitet, indenfor informationssøgning, emner, database, tidsskrifter, bøger og nyheder.